Cyllid o gronfa Spirit of 2012 i wella bywydau trwy gerddoriaeth yng Ngwynedd

Cyllid o gronfa Spirit of 2012 i wella bywydau trwy gerddoriaeth yng Ngwynedd

Cyllid o gronfa Spirit of 2012 i wella bywydau trwy gerddoriaeth yng Ngwynedd

Mae elusen Spirit of 2012 (a sefydlwyd yn dilyn cynnal y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012) wedi cyhoeddi enwau tri phrosiect fydd yn derbyn cefnogaeth ariannol dros gyfnod o 3 mlynedd o ganlyniad i'w 'Music Challenge Fund' ac mae prosiect gan CGWM yn eu plith.

O dan arweiniad CGWM ac mewn cydweithrediad â Thîm Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd, bydd y prosiect 'Canfod y Gân' yn dwyn pobl ag anableddau a phobl heb anabledd ynghŷd i greu cerddoriaeth mewn sesiynau rheolaidd mewn tri lleoliad yng Ngwynedd – Caernarfon, Pwllheli a Harlech. Y bwriad hefyd yw cydweithio â sefydliadau eraill a grwpiau cymunedol drwy drefnu perfformiadau mewn cymunedau ac mewn lleoliadau a digwyddiadau ledled Cymru.

Dywed Meinir Llwyd Roberts, Cyfarwyddwraig CGWM:

"Rydym yn hynod gyffrous bod ein cais wedi bod yn llwyddiannus ac edrychwn ymlaen at gydweithio efo Tîm Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd i ddatblygu'r cyfleoedd i bobl sydd ag anabledd a'r rhai sydd heb anabledd i greu cerddoriaeth ar draws y Sir. Yn seiliedig ar ein cred bod gan bawb 'gân i'w chanu' a bod pawb yn haeddu'r cyfle i ddarganfod a rhannu eu cân, bydd prosiect 'Canfod y Gân' yn rhoi'r pwyslais ar wella iechyd meddwl a lles y cyfranogwyr a chreu llwybrau i'w galluogi i barhau ar eu siwrnau gerddorol y tu hwnt i gyfnod y prosiect"

Meddai'r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Oedion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd:

"Fel Cyngor, rydym yn awyddus i dynnu unrhyw rwystrau sy'n effeithio ar allu pobl i fyw bywydau llawn. Mae'r cynllun ar y cyd cyffrous yma gyda Chanolfan Gerdd William Mathias yn cynnig cyfle arbennig i ddatblygu cyfleoedd i drigolion fwynhau trwy gerddoriaeth mewn sesiynau rheolaidd yng Nghaernarfon, Pwllheli a Harlech."

Ychwanegodd Helen Fôn Owen o Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd:

"Dyma gyfle gwych i hyrwyddo llesiant unigolion gydag anableddau dysgu trwy ddarparu cyfleoedd iddynt gyd-greu a chymdeithasu gyda chyfranogwyr eraill, cerddorion proffesiynol a gwirfoddolwyr. Rydym yn hynod falch hefyd y bydd y ddarpariaeth yn cyrraedd cymunedau ar draws y sir."

Cliciwch yma i ddarllen y datganiad llawn gan Spirit of 2012.Awdur

Nia Hughes
Cafodd Nia ei apwyntio fel Gweinyddydd CGWM yn Mehefin 2011. Astudiodd radd mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru Bangor cyn mynd ymlaen i gwblhau MA mewn Rheoli’r Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae hi'n mwynhau mynd i gerdded a mynychu cyngherddau a gŵyliau.

Erthyglau Perthnasol