Camau Cerdd

Camau Cerdd

Mae Camau Cerdd yn brosiect a ddatblygwyd mewn cydweithrediad rhwng Canolfan Gerdd William Mathias a’r cerddor Marie-Claire Howorth.

Mae Camau Cerdd yn mynd y tu hwnt i ofynion y Cyfnod Sylfaen a geir mewn ysgolion a meithrinfeydd. Mewn tri dosbarth gwahanol a luniwyd â gofal sef Cropian Cerdd, Camau Cyntaf Cerdd a Chamau Nesaf Cerdd, mae prosiect Camau Cerdd yn corffori’r cysyniadau canlynol:

Cysyniad Camau Cerdd

Mae gan addysg gerddorol y potensial i ddatblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu, deallusrwydd emosiynol, cydsymud, y cof a sgiliau cymdeithasol ynghyd â bod yn llesol i’r ymennydd a’r corff.

Cropian Cerdd

Amser gwerthfawr gydai gilydd i fabanod rhwng 6 mis a 15 mis au rhiant / gofalwr. 

Mae’r arweinydd Camau Cerdd yn gweithio ochr yn ochr â’r rhiant / gofalwr gan ddefnyddio dull amlsynhwyraidd i archwilio cyfathrebu cerddorol, gweledol a chorfforol. 

Lles y gofalwr a’r babi sy’n ganolog i’r sesiynau yma. Amser i ddod i adnabod yr aelod newydd i’r teulu ac amser i’r gofalwr addasu i’r hyn sydd o bosib yn sefyllfa gymdeithasol newydd. 

Cyniga Cropian Cerdd gyfle i gyflwyno cerddoriaeth trwy ddarparu cefnogaeth a syniadau a fedrai gael eu defnyddio yn y cartref gan 

Camau Cyntaf 

Wrth i’ch plentyn dyfu, bydd ei (d)diddordeb yn y byd o’i gwmpas yn tyfu hefyd! Bydd eich plentyn wrth ei fodd gyda’n dosbarthiadau cerdd cyffrous i blant 15mis i 3 oed (yn cynnwys 3 oed). Mae’r dosbarthiadau yn cynnig cyfleoedd i’r rhai bach, sydd erbyn hyn yn symud mwy, i archwilio eu byd cerdd newydd. Wrth barhau i weithio gyda’r rhiant / gofalwr mae’r arweinydd yn gwnwneud yr amser rhwng y dosbarthiadau hyd yn oed yn fwy creadigol!eud defnydd o amrywiaeth o offerynnau cerddorol, sol-ffa, caneuon, a gemau rhythm. Mae’r dychymyg a’r gallu i chwarae rôl yn dechrau datblygu, ynghyd â synnwyr o hunaniaeth oddi fewn i gylch cymdeithasol y plentyn. Rydym ni’n mwynhau mynd ar y daith gyda chi a’ch plentyn wrth i chi gyrraedd cerrig milltir ddatblygiadol yn ystod yr oedran hwn.

Un o’r cyfnodau gwerthfawr i’w trysori yn ystod yr oedran hwn yw pan fydd eich plentyn yn cychwyn siarad a chanu, mae hyn yn amser gwych i gychwyn adeiladu ar sgiliau iaith a’r cof. Mae caneuon yn cynnig modd arbennig o wneud hyn. Does dim gwahaniaeth os nad ydych chi’n gyffyrddus gyda’ch gallu lleisiol eich hunan, yr hyn sy’n bwysig yw’r berthynas rhyngoch chi a’ch plentyn wrth i chi rhannu’r profiad rhyngweithiol o ganu gyda’ch gilydd. 

Camau Nesaf

Dosbarthiadau llawn hwyl i blant 4-7oed.

Sylfaen cadarn ar gyfer gwersi offerynnol. Mae’r plant yn parhau i archwilio elfennau pwysig cerddoriaeth trwy gemau. Bydd ganddynt y rhyddid i ddysgu trwy chwarae rhan ac adeiladu ar eu hyder er mwyn gallu mynegi eu hunain. Bydd cyfleoedd i chwarae offerynnau megis recorder, pib, piano, allweddell yn ogystal â llu o offerynnau taro amrywiol. Mae rhai o weithgareddau allweddol y cyfnod yma yn cynnwys canu caneuon gwerin, defnyddio sol-ffa a symud mewn ymateb i fynegiant a rhythm cerddoriaeth. 

Mae hyn yn ffordd ardderchog i annog a datblygu ymwybyddiaeth ddyfnach o gerddoriaeth. Yn gyffredinol rydym yn dilyn themâu megis Y Gerddorfa, Cerddoriaeth o amgylch y Byd, Y Planedau, Cerddoriaeth Ffilm, Arwain a llawer mwy drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod y sesiynau mae’r plant yn dysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu cerddoriaeth ynghyd â adeiladu ar eu sgiliau sain glust mewn modd creadigol, dychmygus a llawn hwyl. 

Cario ‘mlaen gyda Cherddoriaeth

Mae hi hefyd wedi bod yn bosib creu grwpiau llai o blant lle canolbwyntir ar sefyll arholiadau recorder, piano a theori cerdd mwy ffurfiol. 

Yn ychwanegol mae croeso iddynt rannu eu profiad gyda’r dosbarth drwy gymryd rhan yng nghyngherddau anffurfiol ‘Llwyfan Cerdd’ a gynhelir gan y Ganolfan, lle mae cyfle hefyd i weld plant hŷn yn perfformio ar amrywiaeth o offerynnau.

Tiwtoriaid

 Marie-Claire Howorth

Mae Marie-Claire Howorth yn gerddor proffesiynol creadigol sy’n ymdrechu i ysbrydoli. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio mewn ysgolion a chydweithio ag amryw o bartneriaid ar brosiectau. 

Marie-Claire sy’n sgwennu cynlluniau’r gwersi a’r caneuon ar gyfer Camau Cerdd. Mae hi’n rhannu pob agwedd o’i dulliau arloesol a defnydd o’r adnoddau gydag ymarferwyr Camau Cerdd newydd y hyfforddir ganddi hi gan sicrhau bod mwy o blant yn cael y cyfleoedd i dderbyn y profiadau cyfoethog o ddysgu a ddarperir gan Camau Cerdd. 

 

 

Charlotte Green

Astudiodd Charlotte yn Brifysgol Bangor ac mi raddiodd yn 2011 gyda BA Anrhydedd Cyfun mewn Cerdd ag Astudiaethau Creadigol. 

Mae hi wedi bod yn gweithio yn y Ganolfan Gerdd ers Mis Medi'r flwyddyn hynny yn y swyddfa fel derbynnydd. 

Mae Charlotte hefyd yn gweithio i Wasanaeth Ysgolion William Mathias yn dysgu offerynnau pres mewn ysgolion ar Ynys Môn a Dyffryn Nantlle yn ogystal â dysgu yn breifat.

Ers 2012 mae hi wedi bod yn cyd-weithio gyda Marie-Claire Howorth yn y prosiect 'Camau Cerdd'. Ers mis Ionawr 2015 mae hi wedi bod yn rhedeg sesiynau Camau Cerdd ei hun, yn dysgu yng Nghaernarfon ac i lawr yr arfordir.

 

ELIN WYN ROBERTS

Graddiodd Elin o Birmingham Conservatoire yn 2014 gyda anrhydedd dosbarth cyntaf mewn perfformio. Elin Wyn Roberts
Yn ystod ei chyfnod yno, bu’n aelod o gerddorfeydd ac ensemblau, cymerodd ran mewn dosbarthiadau meistr,
cyrhaeddodd rownd derfynol y BPO Concerto Prize ac enillodd y Birmingham Conservatoire Woodwind Prize.

Yn ddiweddar, cwblhaodd radd meistr ym Mhrifysgol Bangor. Mae Elin bellach yn diwtor chwythbrennau mewn
amryw o ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Gogledd Cymru. Ers 2015, mae Elin wedi cyd-weithio gyda Marie-Claire
ac ym mis Ionawr 2016, bydd yn arwain sesiynau ddydd Sadwrn yn y Galeri Caernarfon.

 

Ein Dosbarthiadau

cysylltwch â ni os ydych chi eisiau fwy o manylion ac i gofrestru ar 01286 685230 neu post@cgwm.org.uk

Caernarfon (Galeri)

DYDDIAD SESIWN ARWEINYDD Y SESIYNAU  
Dyddiau Gwener (4:00-4:45pm) Camau Nesaf (4-7oed) Charlotte Amy Green   
Dyddiau Sadwrn (9:30-10:15am) Camau Cyntaf (15mis-3oed yn cynnwys 3) Elin Wyn Roberts  
Dyddiau Sadwrn (10:30-11:15am) Camau Cyntaf (15mis-3oed yn cynnwys 3) Elin Wyn Roberts  

Dinbych (Theatr twm o'r Nant)

DYDDIAD SESIWN ARWEINYDD Y SESIYNAU  
Dyddiau Llun (4:00-4:30pm) Camau Nesaf (3-4oed) Charlotte Amy Green  
Dyddiau Llun (4:00 - 4:45pm) Camau Nesaf (4-7oed) Charlotte Amy Green  

Dinbych (Yr HWB)

DYDDIAD SESIWN ARWEINYDD Y SESIYNAU  
Dyddiau Llun (1:45 - 2:30pm) Camau Cyntaf (15mis-3oed) Charlotte Amy Green