Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr

Trosolwg

Yn ychwanegol i’r gweithdai a’r dosbarthiadau wythnosol a gynhelir yn CGWM, trefnir amrywiaeth o weithdai a dosbarthiadau meistr yn ystod y flwyddyn gan gynnig cyfleoedd gwerthfawr i unigolion ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Yn aml, gwahoddir artistiad rhyngwladol sy’n perfformio yn yr ardal i gynnal gweithdy neu ddosbarth i gydfynd gyda’u hymweliad.

Gweithdai

Mae themau gweithdai CGWM yn amrywio o weithdai clasurol i weithdai ar gerddoriaeth draddodiadol a chyfansoddi. Ymhlith yr uchafbwyntiau diweddar mae: Gweithdy Llinynnol gyda’r feiolinydd Simon Chalk a roddodd gyfle i unigolion ac ensembles siambr dderbyn hyfforddiant gyda’r cerddor sydd wedi teithio’r byd yn perfformio fel blaenwr cerddorfeydd a phedwarawdau llinynnol ac yn fwy diweddar fel arweinydd cerddorfaol.

Gweithdy Canu Siop Barbwr gyda Paul Wigley (UDA) – Daeth cantorion o bob cwr o Ogledd Cymru i weithdy arbennig gyda’r arbenigwr ar ganu siop barbwr o Minneapolis. Roedd yn gyfle gwych i rai o gantorion ifanc CGWM gael blas o’r arddull unigryw yma.

Gweithdy Sgiliau Perfformio gyda Teleri-Sian – Yn dilyn ceisiadau gan diwtoriaid, trefnwyd gweithdy yn canolbwyntio ar sgiliau perfformio yn cynnwys cyfathrebu gyda chynulleidfa, delio gyda nerfau a cydweithio gyda chyfeilydd.

Dosbarthiadau Meistr

Mae cymryd rhan mewn dosbarth meistr yn gyfle i gerddorion dderbyn hyfforddiant gan diwtor gwadd o flaen cynulleidfa. Mae cymaint i’w ddysgu wrth wylio rhywun arall yn derbyn gwers a gwneir ymdrech i drefnu cyfres amrywiol o ddosbarthiadau yn ystod y flwyddyn.

Mae dosbarthiadau meistr diweddar yn cynnwys:

Dosbarth Meistr piano gyda’r pianydd byd enwog Llyr Williams. Cafodd pedwar pianydd ifanc o CGWM gyfle i dderbyn gwers gan Llyr yn dilyn ei ddatganiad unawdol yn Galeri Caernarfon fel rhan o ddathliadau deng mlwyddiant yr adeilad.

Dosbarth Meistr Cello gyda Steffan Morris. Cafodd nifer o’n chwaraewyr cello ifanc eu hysbrydoli mewn dosbarth meistr gan y chwaraewr cello disglair Steffan Morris a ddaeth atom i gynnal dosbarth yn dilyn ei berfformiad yn un o gyngherddau Pontio ym Mangor.

Dosbarth Meistr Telyn gyda Elinor Bennett yn Nogellau a Llanbedrog. Byddwn yn trefnu i rai o’n tiwtoriaid gynnal dosbarthiadau meistr mewn ardaloedd eraill o Ogledd Cymru er mwyn i gerddorion o’r ardaloedd hyn gael cyfle i fanteisio ar arbenigedd tiwtoriaid CGWM.

Ewch i’n adran ‘Beth sydd ymlaen’ am fanylion gweithdai a dosbarthiadau sydd i ddod.