Llwyddiannau a Chyn-fyfyrwyr

Trosolwg

Mae nifer o fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias yn cystadlu yn llwyddiannus mewn Eisteddfodau, Cystadlaethau ac am Ysgoloriaethau drwy gydol y DU ar sail reolaidd.

Mae amryw o fyfyrwyr wedi symud ymlaen i barhau gyda’u hastudiaethau cerddorol drwy astudio ym mhrif ysgolion cerdd yn genedlaethol gan gynnwys Ysgol Gerdd Purcell, Royal Academy of Music, Trinity College of Music, y Royal Northen College of Music, Ecole Normale Paris a Phrifysgol Rhydychen.

Mae myfyrwyr wedi dod yn aelodau o Gerddorfa Genedlaethol i Blant, y Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Prydain Fawr.

Llwyddiannau Nodedig

Mae ambell i lwyddiant nodedig yn cynnwys:

  • 2014 - Cyn-fyfyriwr yn ennill Ysgoloriaeth Rhuban Glas Osborne Roberts a’r Ysgoloriaeth Fioled Mary Lewis yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2014, ynghyd â bod yng nghylch terfynol Medel Aur Cystadleuaeth RNCM a enillodd Gwobr Goffa Elizabeth Harwood.
  • 2013 - Prosiect Doniau Cudd yn ennill ‘Gwobr Gofal Cymru Ymddiriedaeth Bryn Terfel’ yn ystod Gwobrau Gofal Cymru yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.
  • 2012 - Myfyriwr yn ennill gwobr am gorydd gorau Côr Ieuenctid Cymru 2012.
  • 2011 - Cyn-fyfyriwr yn ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel a myfyriwr yn ennill rhuban glas offerynnol dan 16 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
  • 2009 - Myfyriwr yn un o’r aelodau yng nghylch terfynol Gŵyl Delynau Ryngwladol Moscow.
  • 2007 - enillydd Cerddor Ifanc Cymru Texaco.
  • 2007 - gwobrwywyd ysgoloriaeth flynyddol ABRSM i un myfyriwr i astudio yn y Royal Northen College of Music.
  • 2004 - enillydd Gwobr Walter Todd yng Nghystadleuaeth Cerddor ifanc y BBC (am y cystadleuydd cynderfynol mwyaf addawol)

Penblwydd CGWM yn 15eg oed

Dathlodd Canolfan Gerdd William Mathias ei phenblwydd yn 15eg oed yn 2014!

Cynhaliwyd Cyngerdd Penblwydd arbennig i ddathlu’r achlysur gyda sawl cyn-fyfyriwr disglair yn cael gwahodd i berfformio; rhai sydd bellach yn dilyn gyrfaoedd llwyddiannus a phrysur fel cerddorion. Fe brofodd ansawdd uchel y perfformio yn ystod y cyngerdd hwn werth CGWM a’r hyn yr ydym yn ei gynnig.

Dros y blynyddoedd, mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i ddatblygu gyrfaoedd llwyddiannus a phroffesiynol fel cerddorion ac rydym ni’n anelu at barhau i gefnogi’r unigolion hyn.

Mae sawl un o’r unigolion hyn wedi dychwelyd i ddysgu ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn CGWM ar ôl dilyn cyrsiau a chychwyn ar eu gyrfaoedd cerddorol, gan gyfoethogi’r gymuned leol.

"Mawr iawn yw fy niolch i'r Ganolfan am fy ngalluogi i flaguro fy nawn drwy fy addysg yno er mwyn sicrhau gyrfa i mi fel yr athrawes delyn a thelynores gerddorfaol yr ydwyf heddiw."  - Angharad Wyn Jones
“Fel un o'r disgyblion cyntaf yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, roedd yn fraint cael bod ymysg cerddorion proffesiynol. Bum yn teithio yn wythnosol o'r Bala i gael gwersi o'r safon uchaf, a cefais fy annog a'n ysbrydoli i fynd ymlaen i Goleg Cerdd yn Llundain. Ychydig a feddyliais y buaswn erbyn heddiw yn diwtor piano yn y Ganolfan. Mae'r Ganolfan yn sicr yn le sy'n rhoi cyfle ac annogaeth i Gerddorion.” - Glian Llwyd
“Roeddwn i ar dan i gychwyn gwersi cerdd o oedran ifanc iawn, ac yn hynod falch o gael fy’n ysbrydoli gan diwtoriaid CGWM ers y cychwyn.  Cefais amryw o gyfleoedd i berfformio yn unigol ac mewn ensemble, yn ogystal â chymeryd rhan mewn dosbarthiadau meistr.  Mae’r holl brofiadau wedi aros yn fyw yn fy nghof a teimlaf yn werthfawrogol dros ben i’r Ganolfan.” - Lowri Davies
"Roedd Y Ganolfan yn ffenestr ar y byd cerdd ac yn lwybr i fyd y delyn - hebddi, fyddwn i ddim wedi cyrraedd ble 'rydw i yn fy ngyrfa gerdd."  - Glain Dafydd
"Dros gyfnod o bum mlynedd o gael gwersi a cymeryd rhan mewn gweithgareddau yn y Ganolfan Gerdd cyn mynd i'r coleg yn Llundain, cefais wersi theori, piano, cyfleoedd i berfformio mewn cyngherddau 'Llwyfan Cerdd', ac amryw o weithdai cyfansoddi - oll yn cyfrannu at fy nealltwriaeth mwy eang o fyd cerddoriaeth, i gyd fynd efo gweithgareddau ar fy mhrif offeryn. Diolch i'r athrawon a'r hyfforddwyr yn gysylltiedig a'r ganolfan, fe dderbyniais i dystysgrifau Gradd 8 ABRSM ar y Piano, Theori a Practical Musicianship cyn gorffen addysg uwchradd. Roedd cael y cymwysterau hyn yn fy rhoi mewn sefyllfa gryf pan yn ymgeisio am lefydd mewn colegau cerdd ar draws y wlad." - Gwyn Owen
“Tra roeddwn yn ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen derbyniais i wersi cerddorol yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Yma wnes i gyfarfod y Soprano Mary Lloyd Davies am y tro cyntaf ac mi fuodd hi yn athrawes canu i mi yno am bron i chwe mlynadd. Heb Mary yn diwtor llais arnaf drwy gydol yr amser yna ni fuaswn i ble rydw i rwan. Roeddwn i hefyd yn derbyn gwersi theori yn y ganolfan a mi gefais gymryd rhan mewn dosbarth meistr gyda Gareth Roberts or Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Mae'r ganolfan yn wych a mae gen i lawer o atgofion da o'r lle. Mae hi'n fraint cael dod yn ol yma i berfformio heno.” - Meinir Wyn Roberts