Hyfforddiant Offerynnol a Lleisiol

TROSOLWG

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn cynnig hyfforddiant un-i-un gan dîm o gerddorion proffesiynol profiadol. Mae croeso cynnes i blant ac oedolion o bob oedran i gychwyn gwersi a gynigir ar amrywiaeth o offerynnau a llais. 

Mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn ein prif Ganolfan yn Galeri Caernarfon ac yn ein cangen yn Theatr Twm o’r Nant Dinbych. Mae gwersi rheolaidd wythnosol neu bob pythefnos yn cael eu cynnig gan alluogi pob myfyriwr i ddatblygu eu sgiliau ar yr offeryn i’r eithaf. Cynigir i’r myfyrwyr sy’n dymuno sefyll arholiadau cerdd, i ddilyn gofynion bwrdd arholi’r ABRSM neu Trinity College, Llundain ac mae nifer o’r gitarwyr a’r drymwyr yn dewis sefyll arholiadau ‘Rock School’. 

Ein nôd yw ysbrydoli ac annog ein myfyrwyr gan ddarparu cyfleoedd ychwnaegol i gyfoethogi eu haddysg gerddorol. Drwy gydol y flwyddyn, cynigir amryw o gyfleoedd i berfformio ynghyd â sesiynau grŵp Theori Cerdd, gwersi Ensemble, Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr. Mae’r gwersi’n cael eu cynnal drwy gydol tymor yr ysgol.

Anogwn pob myfyriwr newydd i ddod am wers ymgynghorol. Mae croeso i chi gysylltu â ni am unrhyw gymorth, ac fe wnawn bopeth posibl i gwrdd â’ch anghenion. Mae Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias wedi sefydlu Cronfa Bwrsari i geisio sicrhau bod unrhywun, beth bynnag fo’u sefyllfa ariannol, yn gallu elwa o wersi yn CGWM. Gall unrhywun o dan 18oed (neu mewn amgylchiadau arbennig hyd at 25oed) wneud cais am fwrsari. Mae’r Cyfeillion yn gweithio yn galed drwy gydol y flwyddyn i drefnu digwyddiadau i godi arian i gefnogi gwaith y Ganolfan. Mae nifer o’r gweithgareddau hyn yn hybu cysylltiadau rhwng CGWM a’r gymuned leol. Ers ei sefydlu yn 1997, mae’r Cyfeillion wedi cyfrannu dros £85,000 tuag at Canolfan Gerdd William Mathias. Dewch yn aelod o’r Cyfeillion heddiw!

CYFLEUSTERAU

Darperir hyfforddiant mewn ystafelloedd gwrthsain gyda system aerdymheru sydd wedi eu hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer ein dibenion ni yn ein prif ganolfan yn Galeri Caernarfon. Mae yna biano ym mhob gofod dysgu ar gyfer gwersi, yn cynnwys pianos Kawai, Yamaha, Kemble a Rieger Kloss. O dro i dro bydd pianyddion o safon uwch yn derbyn cyfleoedd i berfformio ar Biano Cyngerdd Steinway mewn cyngherddau ffurfiol a drefnwyd gan CGWM yn Theatr Galeri Caernarfon. Yn ein cangen yn Ninbych mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu ym mhrif awditoriwm y theatr ynghyd ac mewn dwy ystafell lai sydd gyda phianos.

Mae offerynnau eraill a ddarperir ar gyfer hyfforddiant yn cynnwys:

  • Telynau Celtaidd a phedal
  • Cit Ddrymiau a Marimba
  • Darperir amps yn ôl y gofyn ar gyfer tiwtoriaeth Gitâr

Ar gyfer unrhyw hyfforddiant ar offeryn arall, mae disgwyl i fyfyrwyr ddod ag offerynnau eu hunain. Cysylltwch â ni os nad yw hyn yn bosib. 

Mae CGWM yn cymryd diogelwch ac amddiffyniad ein myfyrwyr o ddifri. Mae’r mwyafrif o’n gweithgareddau yn cynnwys cyfraniad gan blant, ac rydym mewn cysylltiad cyson ag oedolion bregus. Rydym yn gweithredu polisi Amddiffyn ac yn sicrhau fod pob aelod o staff a thiwtoriaid yn cael eu gwirio yn llwyddiannus drwy system GDG (DBS). Mae yna ffenestri bychan yn nrysau pob ystafell ddysgu, ac aelod o staff yn bresennol yn y swyddfa yn ystod holl oriau dysgu. 

Mae Canolfan Gerdd William Mathais wedi ei leoli yn adeilad celfyddydol Galeri. Mae'r adeilad yn cynnwys caffi a man eistedd gan weini bwyd a lluniaeth. Mae’r adeilad hefyd yn cynnwys mannau i berfformio gan gynnwys dwy stiwdio a theatr y mae’r Ganolfan Gerdd yn ei ddefnyddio’n rheolaidd ar gyfer amrywiaeth o weithdai, dosbarthiadau meistr, cyngherddau a gwyliau. Mae toiledau a thoiledau anabl ar gael ar bob llawr yr adeilad, ac mae’r adeilad yn croesawu cŵn tywys. Mae parcio anabl a pharcio talu ac arddangos ar gael wrth droed yr adeilad. Mae meysydd parcio talu ac arddangos eraill ar gael gerllaw. 

Mae Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych wedi ei leoli yn Theatr Twm o’r Nant. Mae’r adeilad yn cynnwys man eistedd gyda byrddau. Ynghyd ag ystafelloedd dysgu, mae’r adeilad yn cynnwys theatr y mae’r Ganolfan Gerdd yn ei ddefnyddio ar gyfer amryw o weithdai a chyngherddau. Mae mynediad cadair olwyn ar gael i’r adeilad, mae toiledau a thoiledau anabl ar gael ac fe groesawir cŵn tywys. Mae parcio anabl a pharcio cyfyngedig ar gael ym maes parcio’r theatr, mae’n bosib parcio ar y ffordd, ac mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael gerllaw. 

TIWTORIAID

Mae gan holl diwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias yrfa llawn amser o fewn y celfyddydau, yn bennaf yn rhannu eu gwaith rhwng perfformio ac addysg. Mae pob tiwtor yn unigolion profiadol, ymroddedig a llawn ysbrydolaeth.