Gwersi Canu

Trosolwg

 • Hyfforddiant unigol.
 • 8 tiwtor cymwys â phrofiad helaeth.
 • Gwersi pob wythnos.
 • Oriau hyblyg.

Gwersi CanuMae Canolfan Gerdd William Mathias yn cynnig gwersi llais cyson ar sail un-i-un i blant ac oedolion o bob oed a gallu.

Annogwn i bob disgybl newydd ddod am wers ymgynghorol, lle bydd cyfle i drafod eich anghenion a’ch nôd gyda’ch tiwtor. Bydd myfyrwyr yn derbyn y cyfle o sefyll arholiadau ymarferol yr ABRSM neu i ennill cymhwyster Rockschool.

Drwy ddod yn fyfyriwr Canolfan Gerdd William Mathias, byddwch yn derbyn amryw o gyfleoedd perfformio drwy gydol y flwyddyn yn cynnwys ‘Llwyfan Cerdd’; ein cyngherddau anffurfiol lle chroesawir teulu a ffrindiau i ddod i fwynhau eich perfformiadau a’ch cynnydd. Yr ydym yn annog a chefnogi ein myfyrwyr i gymeryd rhan yn y cyngherddau hyn o gyfnod cynnar o dderbyn gwersi.

Ceir cyfleoedd pellach yn cynnwys buddion o dderbyn hyfforddiant gan gerddorion clodfawr mewn Dosbarthiadau Meistr, Gweithdai ac Ensemblau. Sefydlwyd Gynllun Bwrsariaeth gan Gyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias er mwyn cefnogi myfyrwyr ifanc â chostau gwersi. Mae’r cynllun yn agored i unrhyw fyfyriwr o dan 25 mlwydd oed i wneud cais.

Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias

Annogwn holl gantorion rhwng 12-25 mlwydd oed i ddod yn aelod o Gôr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias.

Ffurfiwyd y Côr yn 2008 er mwyn rhoi cyfle i gantorion ifanc, lleol i ddatblygu sgiliau sain clust a chanu ar yr olwg gyntaf yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ddysgu repertoire clasurol yn yr ieithoedd gwreiddiol. Mae’r Côr wedi cyflawni amryw o berfformiadau llwyddiannus, gyda rhai aelodau wedi mynd ymlaen i ganu gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Opera Ieuenctid WNO ac i astudio mewn Colegau Cerdd ac adrannau Cerdd mewn Prifysgolion. Mae rhai o berfformiadau uchelgeisiol a llwyddiannus y Côr yn cynnwys Bach Magnificat, Handel Zadok the Priest a Fauré Cantique de Jean Racine.

Ceir amryw o gyfleoedd perfformio drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys cyfleoedd i gydweithio ag offerynnwyr proffiesiynol a cherddorfeydd. Mae’r Côr yn cwrdd yn wythnosol yn Galeri Caernarfon dan arweiniad ddwyieithog y gantores a thiwtor llais proffesiynol Jenny Pearson. Ers Haf 2014, mae’r Côr wedi ymarfer i gyfeiliant ymroddedig Steven Evans. Daw’r cerddorion o ardal Gogledd Cymru, a chroesawir aelodau newydd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu os hoffech ddod yn aelod o’r Côr Siambr.

Côr Lleisiau Cymysg Canolfan Gerdd William Mathias

Ffirfiwyd y Côr Lleisiau Cymysg yn Nhachwedd 2014 gan ddarparu cyfleoedd i drigolion lleol ganu dan arweiniad Geraint Roberts.

Mae gan Geraint brofiad helaeth, gan iddo arwain Côr Meibion Trelawnyd yn llwyddiannus rhwng 1981 – 2015. Mae hefyd wedi cael ei wahodd ar draws y byd fel arweinydd gwadd; gan gynnwys lleoliadau drwy gydol y DU, Ewrop, America ac Awstralia.

Rhoddodd y Côr eu perfformiad cyhoeddus cyntaf yn Chwefror 2015 mewn digwyddiad i gefnogi Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias ym Modorgan, Sir Fôn. Yn barod, meant yn awyddus ac yn edrych ymlaen at berfformio eto yn y dyfodol!

Mae’r Côr yn cyfarfod rhwng 1-3yp yn Galeri Caernarfon ar brynhawniau Iau, gyda thoriad am baned a sgwrs am 2 o’r gloch. Croesawir aelodau newydd; boed yn derbyn gwersi yn CGWM neu beidio, i ddod ynghyd i ganu, i gymdeithasu a mwynhau bod yn aelod o’r Côr arbennig yma. Dim clyweliadau i aelodau newydd. Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach ac am ddyddiadau’r ymarferion.

Cyfleusterau

Darperir hyfforddiant mewn ystafelloedd gwrthsain gyda system aerdymheru sydd wedi eu hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer ein dibenion ni yn ein prif ganolfan yn Galeri Caernarfon. Mae yna biano ym mhob gofod dysgu ar gyfer gwersi, yn cynnwys pianos Kawai, Yamaha, Kemble a Rieger Kloss. O dro i dro bydd pianyddion o safon uwch yn derbyn cyfleoedd i berfformio ar Biano Cyngerdd Steinway mewn cyngherddau ffurfiol a drefnwyd gan CGWM yn Theatr Galeri Caernarfon. Yn ein cangen yn Ninbych mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu ym mhrif awditoriwm y theatr ynghyd ac mewn dwy ystafell lai sydd gyda phianos.

Mae offerynnau eraill a ddarperir ar gyfer hyfforddiant yn cynnwys:

 • Telynau Celtaidd a phedal
 • Cit Ddrymiau a Marimba
 • Darperir amps yn ôl y gofyn ar gyfer tiwtoriaeth Gitâr

Ar gyfer unrhyw hyfforddiant ar offeryn arall, mae disgwyl i fyfyrwyr ddod ag offerynnau eu hunain. Cysylltwch â ni os nad yw hyn yn bosib.

Mae CGWM yn cymryd diogelwch ac amddiffyniad ein myfyrwyr o ddifri. Mae’r mwyafrif o’n gweithgareddau yn cynnwys cyfraniad gan blant, ac rydym mewn cysylltiad cyson ag oedolion bregus. Rydym yn gweithredu polisi Amddiffyn ac yn sicrhau fod pob aelod o staff a thiwtoriaid yn cael eu gwirio yn llwyddiannus drwy system GDG (DBS). Mae yna ffenestri bychan yn nrysau pob ystafell ddysgu, ac aelod o staff yn bresennol yn y swyddfa yn ystod holl oriau dysgu.

Mae Canolfan Gerdd William Mathais wedi ei leoli yn adeilad celfyddydol Galeri. Mae'r adeilad yn cynnwys caffi a man eistedd gan weini bwyd a lluniaeth. Mae’r adeilad hefyd yn cynnwys mannau i berfformio gan gynnwys dwy stiwdio a theatr y mae’r Ganolfan Gerdd yn ei ddefnyddio’n rheolaidd ar gyfer amrywiaeth o weithdai, dosbarthiadau meistr, cyngherddau a gwyliau. Mae toiledau a thoiledau anabl ar gael ar bob llawr yr adeilad, ac mae’r adeilad yn croesawu cŵn tywys. Mae parcio anabl a pharcio talu ac arddangos ar gael wrth droed yr adeilad. Mae meysydd parcio talu ac arddangos eraill ar gael gerllaw.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych wedi ei leoli yn Theatr Twm o’r Nant. Mae’r adeilad yn cynnwys man eistedd gyda byrddau. Ynghyd ag ystafelloedd dysgu, mae’r adeilad yn cynnwys theatr y mae’r Ganolfan Gerdd yn ei ddefnyddio ar gyfer amryw o weithdai a chyngherddau. Mae mynediad cadair olwyn ar gael i’r adeilad, mae toiledau a thoiledau anabl ar gael ac fe groesawir cŵn tywys. Mae parcio anabl a pharcio cyfyngedig ar gael ym maes parcio’r theatr, mae’n bosib parcio ar y ffordd, ac mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael gerllaw.

Tiwtoriaid

Mae gan holl diwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias yrfa llawn amser o fewn y celfyddydau, yn bennaf yn rhannu eu gwaith rhwng perfformio ac addysg. Mae pob tiwtor yn unigolion profiadol, ymroddedig a llawn ysbrydolaeth.

 • Siân Wyn Gibson
 • Johanne Jones
 • Marian Bryfdir
 • Rhys Meirion
 • Ann Peters Jones
 • Mary Lloyd-Davies
 • Ann Atkinson
 • Siân Wheway