Gwersi Sielo

Trosolwg

  • Hyfforddiant unigol.
  • 1 tiwtor cymwys â phrofiad helaeth.
  • Gwersi pob wythnos.
  • Oriau hyblyg.

Gwersi Sielo

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn cynnig gwersi sielo cyson ar sail un-i-un i blant ac oedolion o bob oed a gallu.

Annogwn i bob disgybl newydd ddod am wers ymgynghorol, lle bydd cyfle i drafod eich anghenion a’ch nôd gyda’ch tiwtor. Bydd myfyrwyr yn derbyn y cyfle o sefyll arholiadau ymarferol yr ABRSM.

Drwy ddod yn fyfyriwr Canolfan Gerdd William Mathias, byddwch yn derbyn amryw o gyfleoedd perfformio drwy gydol y flwyddyn yn cynnwys ‘Llwyfan Cerdd’; ein cyngherddau anffurfiol lle chroesawir teulu a ffrindiau i ddod i fwynhau eich perfformiadau a’ch cynnydd. Yr ydym yn annog a chefnogi ein myfyrwyr i gymeryd rhan yn y cyngherddau hyn o gyfnod cynnar o dderbyn gwersi.

Ceir cyfleoedd pellach yn cynnwys buddion o dderbyn hyfforddiant gan gerddorion clodfawr mewn Dosbarthiadau Meistr, Gweithdai ac Ensemblau. Sefydlwyd Gynllun Bwrsariaeth gan Gyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias er mwyn cefnogi myfyrwyr ifanc â chostau gwersi. Mae’r cynllun yn agored i unrhyw fyfyriwr o dan 25 mlwydd oed i wneud cais.

Ensemble Cellos

Caiff Ensemblau Cellos CGWM eu harwain gan Nicki Pearce sy’n diwtor ac yn sielydd proffesiynol. Mae’r Ensemblau wedi rhedeg yn llwyddiannus ers nifer o flynyddoedd bellach ac yn cynnig darpariaeth i fyfyrwyr o’r rhan fwyaf o lefelau. Yn gyffredinol bydd y grwpiau’n cyfarfod unwaith y mis ar unai ddydd Sadwrn neu Sul yn Galeri Caernarfon. Ceir Ensemble Iau (gradd 1-4) ac Ensemble Hŷn (gradd 5+) gyda chymysgedd o aelodau ifanc yn ogystal ac oedolion yn y ddau grwp.

Anela’r grwpiau i berfformio deirgwaith y flwyddyn mewn cyngerddau neu ddigwyddiadau. Yn ychwanegol i gyngerddau arferol, yn aml ai’r grwpiau gam ymhellach ac wedi perfformio yn y stryd, ac ar gopa’r Wyddfa! Yn ogystal â derbyn cyfleoedd perfformio, mae’r aelodau wedi cael budd o dderbyn hyfforddiant mewn Dosbarth Meistr gan y sielydd dawnus Steffan Morris, ac wedi cymeryd rhan mewn gweithdy dan arweiniad Anup Biswas; sielydd Indiaidd a chyd-sylfaenydd yr Ysgol Gerdd Mathieson, Kolkata.

Ymdreacha Nicki i ddarparu’r grwpiau ag amrediad eang o gerddoriaeth o’r cyfnod Baroc, Clasurol a gan gynnwys trefniadau o alawon poblogaidd a jazz. Hoffa Nicki gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth ei hun yn arbennig ar gyfer yr Ensemblau. Caiff y myfyrwyr gyfleoedd gwych i ddatblygu sgiliau cryf mewn cyd chwarae a thechneg.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu os hoffech ddod yn aelod o’r Ensemble Cellos.

Cyfleusterau

Darperir hyfforddiant mewn ystafelloedd gwrthsain gyda system aerdymheru sydd wedi eu hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer ein dibenion ni yn ein prif ganolfan yn Galeri Caernarfon. Mae yna biano ym mhob gofod dysgu ar gyfer gwersi, yn cynnwys pianos Kawai, Yamaha, Kemble a Rieger Kloss. O dro i dro bydd pianyddion o safon uwch yn derbyn cyfleoedd i berfformio ar Biano Cyngerdd Steinway mewn cyngherddau ffurfiol a drefnwyd gan CGWM yn Theatr Galeri Caernarfon. Yn ein cangen yn Ninbych mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu ym mhrif awditoriwm y theatr ynghyd ac mewn dwy ystafell lai sydd gyda phianos.

Mae offerynnau eraill a ddarperir ar gyfer hyfforddiant yn cynnwys:

  • Telynau Celtaidd a phedal
  • Cit Ddrymiau a Marimba
  • Darperir amps yn ôl y gofyn ar gyfer tiwtoriaeth Gitâr

Ar gyfer unrhyw hyfforddiant ar offeryn arall, mae disgwyl i fyfyrwyr ddod ag offerynnau eu hunain. Cysylltwch â ni os nad yw hyn yn bosib.

Mae CGWM yn cymryd diogelwch ac amddiffyniad ein myfyrwyr o ddifri. Mae’r mwyafrif o’n gweithgareddau yn cynnwys cyfraniad gan blant, ac rydym mewn cysylltiad cyson ag oedolion bregus. Rydym yn gweithredu polisi Amddiffyn ac yn sicrhau fod pob aelod o staff a thiwtoriaid yn cael eu gwirio yn llwyddiannus drwy system GDG (DBS). Mae yna ffenestri bychan yn nrysau pob ystafell ddysgu, ac aelod o staff yn bresennol yn y swyddfa yn ystod holl oriau dysgu.

Mae Canolfan Gerdd William Mathais wedi ei leoli yn adeilad celfyddydol Galeri. Mae'r adeilad yn cynnwys caffi a man eistedd gan weini bwyd a lluniaeth. Mae’r adeilad hefyd yn cynnwys mannau i berfformio gan gynnwys dwy stiwdio a theatr y mae’r Ganolfan Gerdd yn ei ddefnyddio’n rheolaidd ar gyfer amrywiaeth o weithdai, dosbarthiadau meistr, cyngherddau a gwyliau. Mae toiledau a thoiledau anabl ar gael ar bob llawr yr adeilad, ac mae’r adeilad yn croesawu cŵn tywys. Mae parcio anabl a pharcio talu ac arddangos ar gael wrth droed yr adeilad. Mae meysydd parcio talu ac arddangos eraill ar gael gerllaw.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias Dinbych wedi ei leoli yn Theatr Twm o’r Nant. Mae’r adeilad yn cynnwys man eistedd gyda byrddau. Ynghyd ag ystafelloedd dysgu, mae’r adeilad yn cynnwys theatr y mae’r Ganolfan Gerdd yn ei ddefnyddio ar gyfer amryw o weithdai a chyngherddau. Mae mynediad cadair olwyn ar gael i’r adeilad, mae toiledau a thoiledau anabl ar gael ac fe groesawir cŵn tywys. Mae parcio anabl a pharcio cyfyngedig ar gael ym maes parcio’r theatr, mae’n bosib parcio ar y ffordd, ac mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael gerllaw.

Tiwtoriaid

Mae gan holl diwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias yrfa llawn amser o fewn y celfyddydau, yn bennaf yn rhannu eu gwaith rhwng perfformio ac addysg. Mae pob tiwtor yn unigolion profiadol, ymroddedig a llawn ysbrydolaeth.

  • Nicola Pearce